عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

شرح وظایف
سید ممتاز حسینی رئیس اداره قرآن و عترت 2720
-
33356022
  محسن خلیلی کارشناس واحد قرآن 2720
-
33356022
 
  زینب جهانبخشی کارشناس

2719

 

 
  محبوبه سید محمد کارشناس

2719

 

 

گروه دورانV6.0.9.0