کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه (روزانه و دستیاران)  هر ساله توسط دانشگاه  در مقابل حوادث (تصادف ، افتادن از ارتفاع و ........)  بیمه می گردند . مدت بیمه یکساله و از اول آبان ماه هر سال تا پایان مهر ماه سال بعد می باشد. کارت بیمه حوادث توسط شرکت بیمه گذار صادر و از طریق دانشکده ها در اختیــــــــــــار دانشجویان قرار می گیرد .

بیمه حوادث دانشجویان برای تمام اوقات شبانه روز و بدون قید زمان و مکان و درداخل و خارج کشــــور می باشد.

حداکثر مهلت جهت اعلام خسارت 20 روز پس از حادثه  می باشد . دانشجو ی حادثه دیده در زمان مقرر به اداره رفاه معاونت دانشجویی فرهنگی مراجعه نموده و پس از دریافت معرفی نامه ،با دردست داشتن معرفی نامه مذکور و کارت بیمه حوادث و مدارک هزینه کرد درمانی خود ، میبایست جهت تکمیل مدارک و تقاضای دریافت خسارت به شرکت بیمه طرف قرارداد  مراجعه نماید.

 

حداکثر مبلغ قابل پرداخت از طرف شرکت بیمه گر

 

    1_جبران هزینه های پزشکی ناشی از حوادث مشمول بیمه اعم از سرپایی ،‌بیمارستانی ،‌ و معالجات مسمومیتها حداکثر  000/000/20ریال .

 

2_ پرداخت غرامت نقص عضو دائم ( جزئی _ کلی ) ناشی از حوادث حداکثر 000/000/120 ریال با توجه به ارائه مدارک .

 

 3_پرداخت غرامت فوت ناشی از حوداث مشمول بیمه 000/000/120 ریال .

 

(( حوادث ناشی از رانندگی وسایط نقلیه موتوری درصورتی مشمول بیمه می باشد که بیمه شده دارای گواهینامه رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه باشد. ))


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0