عکس
نام و نام خانوادگی
سمت
نوع استخدام
شماره تماس
شرح وظایف
اصغر بهرامی سرپرست اداره خوابگاه ها رسمی 2703
-
02833368997
زهرا شوکتی مسئول تسویه حساب خوابگاه رسمی 2702
-
02833368997
علی ایراندوست تکنیسین فنی قراردادی 2729
فرزانه عبدالرزاقی مسئول خوابگاه قراردادی 2740
مریم کریمیان مسئول خوابگاه قراردادی 2741
علی طلائی فر مسئول خوابگاه رسمی 2799
قاسم مختاری مسئول خوابگاه قراردادی 2793
صدیقه محمدی مسئول خوابگاه قراردادی 2795
رقیه ابراهیمی مسئول خوابگاه رسمی 2789


 

 

 


گروه دورانV6.0.9.0