عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

نوع استخدام

شماره تماس

شرح وظایف
محمود قاسمی رئیس اداره تغذیه رسمی 2731
عبدالله لطفی اپراتور اتوماسیون تغذیه قراردادی 2733
  فهیمه اکبرشاهی کارشناس بهداشت محیط طرحی 2731
  شادی همقلم کارشناس تغذیه رسمی 2731  

گروه دورانV6.0.9.0