عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

شرح وظایف
محمود قاسمی رئیس اداره تغذیه 2731
عبدالله لطفی اپراتور اتوماسیون تغذیه 2733
  فهیمه اکبرشاهی کارشناس بهداشت محیط 2731
  شادی همقلم کارشناس تغذیه 2731  

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0