عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

شرح وظایف
مریم خوئینی ها رئیس اداره تربیت بدنی 2714
  محمدقائم جهان کارشناس تربیت بدنی 2715
ابوطالب رشوند سرایدار 2716
عقیل کیانی خدمات 2716
مرضیه نوروزی خدمات -
غلامرضا همت زاده کارشناس 2715  

گروه دورانV6.0.9.0