عکس

  نام و نام خانوادگی

  سمت

  شماره تماس

  شرح وظایف
  مریم خوئینی ها رئیس اداره تربیت بدنی 2714
  محمدقائم جهان کارشناس تربیت بدنی 2715
  ابوطالب رشوند سرایدار 2716
  مرضیه نوروزی خدمات -
  غلامرضا همت زاده کارشناس 2715

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0