عکس
نام و نام خانوادگی
سمت
شماره تماس
شرح وظایف
حمیده برجی خانی رئیس امور عمومی -
کارگزین
2709
-
33354611
شهربانو میرآبی دبیرخانه 2706
اصغر بهرامی کارشناس امور قراردادها 2728
-

33362868
محمد حسین آقاسی کارپرداز 2728
-
33362868
محمود جلوخانی کارپرداز 2728
-
33362868
رضا علی محمدی دبیر شورای انضباطی 2727
فرشته اکبری مسئول دبیرخانه کمیته انضباطی 2727
شمسی زاهد پور مسئول دفتر معاونت 2700
رسول میرزایی خدمتگزار 2730
ابوطالب صمدی خدمتگزار 2730
محمدرضا نیکونسب نامه رسان 2708
رضا نجفی کارشناس IT 2708

گروه دورانV6.0.9.0