عکس
  نام و نام خانوادگی
  سمت
  شماره تماس
  شرح وظایف
  حمیده برجی خانی رئیس امور عمومی -
  کارگزین
  2709
  -
  33354611
  شهربانو میرآبی دبیرخانه 2706
  محمد حسین آقاسی کارپرداز 2728
  -
  33362868
  محمود جلوخانی کارپرداز 2728
  -
  33362868
  رضا علی محمدی دبیر شورای انضباطی 2727
  فرشته اکبری مسئول دبیرخانه کمیته انضباطی 2727
  شمسی زاهد پور مسئول دفتر معاونت 2700
  رسول میرزایی خدمتگزار 2730
  ابوطالب صمدی خدمتگزار 2730
  محمدرضا نیکونسب نامه رسان 2708
  رضا نجفی کارشناس IT 2708
  فهیمه زارع دار.jpg فهیمه زارع دار مسئول روابط عمومی 2722  

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0