• معاونت دانشجویی ، فرهنگی دانشگاه از سال 75 کار خود را به عنوان یک معاونت مستقل آغاز کرد .

    این معاونت در جهت آموزش و شکوفایی و استعدادهای دانشجویان که از اهداف اصلی دانشگاه است میکوشد با تهیه طرح و برنامه و در نهایت اجرای آن به منظور تأمین نیازهای رفاهی ، فرهنگی و نشاط دانشجویان به عنوان پل اصلی ، ارتباط دانشجو با دانشگاه ایفای نقش نماید .

    مهمترین اهداف این معاونت ایجاد و ارتقای رفاه دانشجویان در خوابگاه­ها و سلف دانشجویی ، کشف استعدادها و تقویت بنیه فرهنگی دانشجویان ، ایجاد نشاط و بالا بردن روحیه جوانان دانشجو از طریق اجرای برنامه­های فرهنگی و ورزشی و در نهایت بهره ­گیری از فکر و خلاقیت دانشجویان در طراحی و اجرای برنامه­ هاست .


    6.0.20.0
    گروه دورانV6.0.20.0