عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

نوع استخدام

شماره تماس

شرح وظایف
معصومه علیجانی رئیس اداره رفاه رسمی 2704
33368550
رقیه قبادیان مسئول اموربایگانی دانشجویان قراردادی 2704

گروه دورانV6.0.9.0