این اداره مسئولیت تأمین محل سکونت و امکانات اولیه رفاهی در محل اسکان دانشجویان را در حد امکانات برعهده دارددانشجویان روزانه غیربومی دانشگاه براساس مقررات و شرایط مربوط می توانند از خوابگاه استفاده نمایند. خوابگاههای شماره یک ، دو ، سه و گلستان انقلاب مختص دختران و خوابگاههای شماره 5 ،6 و خلیج فارس مختص پسران و خوابگاه شماره 7 جهت دانشجویان متأهل در نظر گرفته شده است.مراحل درخواست و دریافت معرفی نامه خوابگاه به شرح ذیل می باشد:

1-     تکمیل فرم درخواست و ثبت مشخصات کامل در محل ثبت نام یا اداره امور خوابگاهها واقع در معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه

2-       تحویل فرم تکمیل شده به مسئول مربوط

3-   بررسی درخواست دانشجو بر اساس امکانات و ظرفیتهای موجود خوابگاهی

4-   تعیین خوابگاه و ارائه معرفی نامه به دانشجو  

 تبصره : براساس مقررات صندوق رفاه ، دانشجویانی که از خوابگاه استفاده می نمایند می بایستی اجاره بهای سکونت خود را در خوابگاه به صورت نقدی یا پس از  فارغ التحصیلی بصورت  اقساط پرداخت نمایند.

ردیف

نام خوابگاه

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

1

گلستان انقلاب

       مریم کریمیان

مسئول خوابگاه

2740

33368998

2

خوابگاه شماره 1

رقیه ابراهیمی

مسئول خوابگاه

2788

33372245

3

بوستان انقلاب

فرزانه عبدالرزاقی

مسئول خوابگاه

2741

33341992    

4

خوابگاه نرگس

صدیقه محمدی

مسئول خوابگاه

2795

33332587  

6

خوابگاه شماره 6

قاسم مختاری

مسئول خوابگاه

2793

33338773  

7

خوابگاه شماره 7

عقیل کیانی

مسئول خوابگاه

2796

33670046       

8

خوابگاه خلیج فارس

علی طلائی فر

مسئول خوابگاه

2799

33771618       

9

اداره امور خوابگاهها

رقیه حیدری

مسئول اداره امور خوابگاهها

2703

33368997

10

اداره امور خوابگاهها

زهرا شوکتی

منصدی امور دفتری

2702

33368997

گروه دورانV6.0.9.0