این اداره مسئولیت تأمین محل سکونت و امکانات اولیه رفاهی در محل اسکان دانشجویان را در حد امکانات برعهده دارددانشجویان روزانه غیربومی دانشگاه براساس مقررات و شرایط مربوط می توانند از خوابگاه استفاده نمایند. خوابگاههای شماره یک ، دو ، سه و گلستان انقلاب مختص دختران و خوابگاههای شماره 5 ،6 و خلیج فارس مختص پسران و خوابگاه شماره 7 جهت دانشجویان متأهل در نظر گرفته شده است.مراحل درخواست و دریافت معرفی نامه خوابگاه به شرح ذیل می باشد:

  1-     تکمیل فرم درخواست و ثبت مشخصات کامل در محل ثبت نام یا اداره امور خوابگاهها واقع در معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه

  2-       تحویل فرم تکمیل شده به مسئول مربوط

  3-   بررسی درخواست دانشجو بر اساس امکانات و ظرفیتهای موجود خوابگاهی

  4-   تعیین خوابگاه و ارائه معرفی نامه به دانشجو  

   تبصره : براساس مقررات صندوق رفاه ، دانشجویانی که از خوابگاه استفاده می نمایند می بایستی اجاره بهای سکونت خود را در خوابگاه به صورت نقدی یا پس از  فارغ التحصیلی بصورت  اقساط پرداخت نمایند.

  ردیف

  نام خوابگاه

  نام و نام خانوادگی

  سمت

  تلفن داخلی

  تلفن مستقیم

  1

  گلستان انقلاب

  فرزانه عبدالرزاقی

  مسئول خوابگاه

  2740

  33368998

  2

  خوابگاه شماره 1

  فاطمه خیارجی

  مسئول خوابگاه

  2788

  33372245

  3

  بوستان انقلاب

  زینب اسدی

  مسئول خوابگاه

  2741

  33341992    

  4

  خوابگاه نرگس

  صدیقه محمدی

  مسئول خوابگاه

  2795

  33332587  

  6

  خوابگاه شماره 6

  هادی عادل پور

  مسئول خوابگاه

  2793

  33338773  

  7

  خوابگاه شماره 7

  عقیل کیانی

  مسئول خوابگاه

  2796

  33670046       

  8

  خوابگاه خلیج فارس

  علی طلائی فر

  مسئول خوابگاه

  2799

  33771618       

  9 خوابگاه زیتون سعید حسینی مسئول خوابگاه - 33696100
  10

  اداره امور خوابگاهها

  اصغر بهرامی

  مسئول اداره امور خوابگاهها

  2703

  33368997

  11

  اداره امور خوابگاهها

   مریم کریمیان

  منصدی امور دفتری

  2702

  33368997

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0