این واحد اگر چه در چارت سازمانی و مجموعه تشکیلات معاونت به عنوان یک واحد مستقل پیش بینی نشده است اما ضرورت ارائه خدمات پرسنلی با توجه به افزایش نیروهای تحت پوشش از یک سو و نیاز به مدیریت فعالیتهای عمومی وپشتیبانی نظیر خدمات ، تدارکات و .... با عنایت به حجم وگستردگی خرید کالا و خدمات از سوی دیگر ضرورت تمرکز مدیریت در این گونه فعالیتها را ایجاب می کند .

    لذا واحد امور اداری با ابلاغ انشایی از اردیبهشت سال 78 و به سرپرستی خانم فرنگیز محمدبیگی شکل گرفت . خانم ها بیدا میرحسینی و مهناز لایقی فر ، آقای علیرضا آبی پور و خانم حمیده برجی خانی به ترتیب از سالهای بعد سرپرستی این واحد را به عهده داشته اند . از خرداد 1392 مسوولیت این واحد با ابلاغ انشایی صادره از سوی دکتر سید مجتبی سید صادقی به آقای محمد حسن ارداقیان سپرده شد. از مهر 93 تا آذر 98 به آقای عیسی کشاورز سپرده شد و از دی 98 تا کنون سرکار خانم حمیده برجی خانی به عنوان رئیس امور عمومی مشغول به فعالیت هستند.


    6.0.20.0
    گروه دورانV6.0.20.0