عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

شرح وظایف
         
  سید مهدی سید صادقی مدیر فرهنگی 2737
مهدی تبارک کارشناس فرهنگی 2721
عباس قدیمی کارشناس فرهنگی 2721
داود کشاورز کارشناس فرهنگی 2724
منیژه وحدانی کارشناس فرهنگی 2725
دکتر بیدا میرحسینی کارشناس مسئول فرهنگی 2723
  مینا محمدی نیکو کتابدار 2726  
  فاطمه سیاه کالی مرادی کارشناس فرهنگی 2723  

گروه دورانV6.0.9.0