عکس

  نام و نام خانوادگی

  سمت

  شماره تماس

  شرح وظایف
  سیدمهدی سیدصادقی.jpg سید مهدی سید صادقی مدیر فرهنگی 2737
  مهدی تبارک کارشناس فرهنگی 2721
  عباس قدیمی کارشناس فرهنگی 2721
    غزل قربانی راد کارشناس فرهنگی 2723
  منیژه وحدانی کارشناس فرهنگی 2725
    مینا محمدی نیکو کتابدار 2726  

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0