• ساعت : ۹:۱۸:۵۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ 
  • کد خبر : ۶۰۲۹
مجوز انتشار نشریه صوتی «حرفه ایولوژی» در دانشگاه علوم پزشكی قزوین تصویب شد

 

کمیته ناظر بر نشریات

در دومین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی در سال ۱۴۰۰؛ با موافقت همه اعضا مجوز انتشار نشریه صوتی «حرفه ایولوژی» در دانشگاه علوم پزشکی قزوین تصویب شد.

به گزارش مفدا قزوین دومین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه علوم پزشکی قزوین با حضور دکتر محمد رضا شیخی معاون فرهنگی دانشجویی و سایر اعضا، سه شنبه ۲۰ مهر در دفتر معاون فرهنگی دانشجویی برگزار شد.

در این جلسه با توجه به تغییرات به وجود آمده در مدیران مسئول و سردبیران، درخواست های سه گانه مربوط به نشریات «آوای مراقبت»، «حرفه ایمن» و «حرفه ایولوژی» توسط مهدی تبارک کارشناس نشریات دانشگاه مطرح  گردید و در مورد هریک از درخواست ها، اعضاء کمیته به ارائه نظر پرداختند.

در ادامه جلسه توضیحاتی درخصوص شرایط و ضوابط شرکت دانشجویان مدیرمسئول در انتخابات نمایندگان مدیران مسئول در کمیته ناظر بر نشریات بر اساس مکاتبات اخیر وزارت، توضیحاتی توسط کارشناس ارائه گردید.

 

در پایان جلسه فوق مجوز انتشار نشریه «آوای مراقبت» به صاحب امتیازی انجمن علمی رشته پرستاری و مدیرمسئولی مهدی رجبی یکتا و سردبیری میعاد میرزاپور، نشریه صوتی «حرفه ایولوژی» به صاحب امتیازی انجمن علمی رشته بهداشت حرفه ای و مدیرمسئولی امیرحسین نقی پور و سردبیری محمدرضا ابراهیمی نژاد و نشریه «حرفه ایمن» به صاحب امتیازی خانم دکتر ویدا زراوشانی عضو هیأت علمی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و مدیرمسئولی امیرحسین ناصر بخت و سردبیری خانم معصومه کاظمی مورد تصویب قرار گرفت و همچنین مقرر گردید انتخابات نمایندگان مدیران مسئول در کمیته ناظر بر نشریات، ظرف مهلت قانونی آن (۱۵ مهر ماه تا ۱۵ آذر ماه) برگزار شود.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.9.0