برنامه غذایی

ایام هفته

ناهار (1)

ناهار(2)

شام نوع (1)

شام نوع (2)

صبحانه

شنبه

5/7/99

  چلو خورشت قورمه سبزی +ماست +ترشی

-

لوبیا پلو+ میوه+دوغ

سالاد الویه+دوغ +میوه

-

یکشنبه

6/7/99

جوجه کباب +دوغ

-

خورشت قیمه +ماست +میوه

---

نان +خرما +پنير

دوشنبه

7/7/99

باقالی پلو با مرغ+دوغ

-

ناگت مرغ +دوغ+میوه +ژله

---

نان+تخم مرغ

سه شنبه

8/7/99

عدس  پلو+ترشی+ماست               

میرزا قاسمی+ترشی+ماست

جوجه کباب+دوغ+زیتون پرورده

---

نان+شیر+کیک

چهار شنبه

9/7/99

چلوکباب کوبیده+دوغ

-

خوراک مرغ کنتاکی +دنت+دوغ

---

نان +کره+عسل

پنج شنبه

10/7/99

قیمه نثار+دوغ

خوراک تن ماهی +خرما+سالاد

---

نان +شیر+پنیر

جمعه11/7/99

نان +تخم مرغ

شنبه

12/7/99

چلوکباب کوبیده+ماست

عدس پلو+دوغ+میوه

-

یکشنبه

13/7/99

جوجه کباب+دوغ

-

خورشت قیمه+ دوغ+سالاد

-

نان+کره+عسل

دوشنبه

14/7/99

خورشت قورمه سبزی+ماست

کوفته تبریزی +سالاد تکنفره+میوه

-

نان+کره+مربا

سه شنبه

15/7/99

سبزی پلو با ماهی+ماست+سالاد

-

زرشک پلو بامرغ+ترشی+میوه

-

نان +تخم مرغ

چهار شنبه 16/7/99

خورشت فسنجان بامرغ +ترشی

-

ماکارونی+سالاد +دوغ

کوکوسیب زمینی+ سالاد +دوغ

نان+خرما+پنیر

پنج شنبه

17/7/99

اربعین حسینی

-

-

-

نان +شیر +کیک

جمعه18/7/99

-

-

-

-

-

ایام هفته

ناهار (1)

ناهار(2)

شام نوع (1)

شام نوع (2)

صبحانه

شنبه

22/6/99

لوبیا پلو +ماست +ترشی

-

خورشت قیمه +ماست +میوه

سالاد الویه+ماست +میوه

-

یکشنبه

23/6/99

جوجه کباب +دوغ

-

چلو خورشت قورمه سبزی + میوه+بستنی

---

نان +خرما +پنير

دوشنبه

24/6/99

عدس  پلو+ترشی+ماست

میرزا قاسمی+ترشی+ماست

ناگت مرغ +دوغ+میوه +ژله

---

نان+تخم مرغ

سه شنبه

25/6/99

باقالی پلو باگوشت+ماست

-

جوجه کباب+دوغ+زیتون پرورده

---

نان+شیر+کیک

چهار شنبه

26/6/99

چلوکباب کوبیده+دوغ

-

خوراک مرغ کنتاکی +دنت+دوغ

---

نان +کره+عسل

پنج شنبه

27/6/99

قیمه نثار+دوغ

خوراک تن ماهی +خرما+سالاد

---

نان +شیر+پنیر

جمعه28/6/99

نان +تخم مرغ

شنبه

29/6/99

لوبیا پلو +ماست

چلو کباب کوبیده+دوغ+میوه

-

یکشنبه

30/6/99

جوجه کباب+دوغ

-

خورشت قیمه+ دوغ+سالاد

-

نان+کره+عسل

دوشنبه

31/6/99

خورشت قورمه سبزی+ماست

فلافل +سالاد تکنفره+میوه

-

نان+کره+مربا

سه شنبه

1/7/99

سبزی پلو با ماهی+ماست+سالاد

-

زرشک پلو بامرغ+ترشی+میوه

-

نان +تخم مرغ

چهار شنبه 2/7/99

خورشت فسنجان بامرغ +ترشی

-

ماکارونی+سالاد +دوغ

کوکوسیب زمینی+ سالاد +دوغ

نان+خرما+پنیر

پنج شنبه

3/7/99

باقالی پلو با گوشت  +دوغ

میرزا قاسمی+دوغ

خوراک مکزیکی +ماست +ژله

ناگت مرغ+ ماست+ژله

نان +شیر +کیک

جمعه4/7/99

-

-

-

-

نان +کره+پنیر

ایام هفته

ناهار (1)

ناهار(2)

شام نوع (1)

شام نوع (2)

صبحانه

8/6/99

شنبه

تاسوعای حسینی

تعطیل

-

-

-

یکشنبه

9/6/99

عاشورای حسینی

تعطیل

-

-

-

دوشنبه

10/6/99

خورشت کرفس+ماست

-

عدس پلو +میوه+ژله  

-

-

سه شنبه

11/6/99

چلوکباب بختیاری+دوغ

خورشت قورمه سبزی +میوه+ماست

سالادالویه+میوه+ماست

نان+پنیروکره

چهار شنبه

12/6/99

باقالی پلو با گوشت +دوغ

کوکوسبزی+دوغ

جوجه کباب +دوغ

-

نان+شیروکیک

پنجشنبه

13/6/99

ماکارونی+ترشی

--------

استانبولی+میوه+سالاد فصل

 -

نان+کره+مربا

جمعه14/6/99

نان +تخم مرغ

شنبه

15/6/99

خورشت قیمه  +دوغ

-

زرشک پلو بامرغ   +سالاد+ماست

کشک بادمجان +سالاد +ماست

-

یکشنبه

16/6/99

جوجه کباب +دوغ

-

خورشت قورمه سبزی +ماست+میوه

-

نان +کره+عسل

دوشنبه

17/6/99

لوبیا پلو +سالاد +ماست

-

باقالی پلو با گوشت +ماست

+میوه +بستنی

سالاد الویه + ماست +میوه+بستنی

نان +شیر+کیک

سه شنبه

18/6/99

چلو کباب کوبیده +دوغ+سالاد

-

مرغ سوخاری

+دوغ+زیتون

-

نان و شير  +پنير

چهار شنبه 19/6/99

 عدس پلو +ماست

-

قیمه نثار+دوغ+ژله

کوکوسیب زمینی+دوغ+ژله

نان+کره+مربا

پنج شنبه

20/6/99

خورشت قارچ+ماست

میرزاقاسمی+ماست

خوراک تن ماهی+سوپ ورمیشل+میوه

دلمه +سوپ ورمیشل+میوه

نان+تخم مرغ

21/6/99جمعه

نان+پنیر+خرما

ایام هفته

ناهار (1)

ناهار(2)

شام نوع (1)

شام نوع (2)

صبحانه

شنبه

14/4/99

خورشت بادنجان +ماست

-

ماکارونی+سالاد +میوه

--

یکشنبه

15/4/99

چلو کباب کوبیده +ماست+سالاد

-

زرشک پلو بامرغ + ماست+ژله

نان +خرما +پنير

دوشنبه

16/4/99

باقالی پلو با مرغ+دوغ

ناگت مرغ +دلستر +میوه

نان+شیر+حلوا شکری

سه شنبه

17/4/99

عدس پلو +ماست

-

خورشت قیمه+ماست+دنت

نان+صبحانه آماده

چهار شنبه

18/4/99

جوجه کباب +دوغ+سالاد

مرغ سوخاری+ +دوغ+سالاد

نان +شير +عسل

پنج شنبه

19/4/99

مرغ کنتاکی+دوغ

میرزا قاسمی+دوغ

پلو با تن ماهی +ماست+میوه

نان+شیر+پنیر

جمعه20/4/99

نان +تخم مرغ

شنبه

21/4/99

باقالی پلو بامرغ+دوغ

-

لوبیا پلو+ماست+سالاد

-

-

یکشنبه

22/4/99

جوجه کباب+دوغ

-

خورشت قورمه سبزی+ماست

-

نان+کره+پنیر

دوشنبه

23/4/99

خورشت قیمه+ماست

-

ناگت مرغ+ میوه+دوغ

-

نان +شیر +کیک

سه شنبه

24/4/99

چلو کباب کوبیده+ماست +سالاد

کوکوسبزی+ماست+سالاد

جوجه کباب+دوغ+میوه

-

نان+خامه شکلاتی

چهار شنبه 25/4/99

 زرشک پلو با مرغ+ماست

-

چلو خورشت بادمجان +ماست +میوه

-

صبحانه آماده

پنج شنبه

26/4/99

ماکارونی + دوغ

مرغ کنتاکی +ماست +دنت

خوراک تن ماهی+ ماست+دنت

نان و شير +پنير

جمعه

27/4/99

نان +مربا +خامه

ایام هفته

ناهار (1)

ناهار(2)

شام نوع (1)

شام نوع (2)

صبحانه

شنبه

31/3/99

 

چلو خورشت قورمه سبزی+ماست

-

زرشک پلو با مرغ +دوغ

-

-

یکشنبه

1/4/99

جوجه کباب تیکه ماستی+دوغ

-

لوبیا پلو  +ژله+میوه+ماست

سالاد الویه  +ژله+میوه+ماست

نان +شیر+حلوا شکری

دوشنبه

2/4/99

باقالی پلو با گوشت+ماست

کشک بادنجان+دوغ

خوراک کنتاکی مرغ +دوغ +دنت

-

نان+پنیروکره

سه شنبه

3/4/99

قیمه نثار+ماست

-

جوجه کباب+ دلستر

-

صبحانه آماده

چهار شنبه

4/4/99

چلوکباب کوبیده+دوغ

-

قیمه نثار +میوه  +بستنی

-

نان+شیروکیک

پنجشنبه

5/4/99

ماکارونی+ماست

کوفته تبریزی+ماست

سبزی پلو با تن ماهی  +میوه

-

نان+کره+مربا

جمعه6/4/99

-

-

-

-

نان +تخم مرغ