نحوه استفاده از سیستم اتوماسیون

مراحل دریافت کارت تغذیه                                                                     

     دریافت معرفی نامه از اداره رفاه معاونت دانشجویی

     پرداخت مبلغ 70000 ریال جهت هزینه کارت غذا به حساب معاونت دانشجویی

    مراجعه حضوری به واحد اتوماسیون جهت دریافت کارت تغذیه

    (در صورت ثبت نام حضوری در ابتدای پذیرفته شدن در دانشگاه ،تمام این مراحل در محل ثبت نام  انجام میگیرد.)   

                                                                                   

 مراحل شارژ کارت غذا

 از طریق اینترنت و به دو روش انجام می گیرد :

1- ورود به سایت دانشگاه (http://www.qums.ac.ir) و کلیک بر روی سامانه تغذیه و رزرو غذا

2- آدرس مستقیم http://food.qums.ac.ir

  

مراحل رزرو غذا

با دو روش ذیل انجام می گیرد

 1_از طریق اینترنت با آدرس های عنوان شده در قسمت شارژ مبلغی کارت غذا

2_استفاده از دستگاه رزرو غذا به صورت حضوری

 (در حال حاضر دستگاههای رزرو غذا در مجاورت سالنهای غذا خوری در پردیس دانشگاه قرار دارند)

 انتخاب روزها و وعده های مورد نظر و ثبت در کارت غذا توسط دستگاه رزرو