فرم تکریم ارباب رجوع
تکریم ارباب رجوع
فرم تکریم ارباب رجوع
آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم بصورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد در خواست به شما ارائه شده است ؟
نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه است؟
آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟
نام فرد یا افرادی که مناسبترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند مرقوم فرمایید؟
نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند مرقوم فرمایید؟
لطفا نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور بنویسید.