شرح وظایف
عکس
نام و نام خانوادگی
سمت
نوع استخدام
شماره تماس
شرح وظایف
سید مهدی سید صادقی مدیر فرهنگی قراردادی 2723
مهدی تبارک کارشناس فرهنگی پیمانی 2721
عباس قدیمی کارشناس فرهنگی قراردادی 2721
داود کشاورز کارشناس فرهنگی قراردادی 2724
منیژه وحدانی کارشناس فرهنگی قراردادی 2725