شرح وظایف کارکنان واحد
عکس
نام و نام خانوادگی
سمت
نوع استخدام
شماره تماس
شرح وظایف
حمیده برجی خانی رئیس امور عمومی -
کارگزین
رسمی 2709
-
33354611
اصغر بهرامی کارشناس امور قراردادها پیمانی 2728
-

33362868
محمد حسین آقاسی کارپرداز رسمی 2728
-
33362868
رضا علی محمدی دبیر شورای انضباطی رسمی 2727
شمسی زاهد پور مسئول دفتر معاونت قراردادی 2700
رسول میرزایی خدمات قراردادی 2730
ابوطالب صمدی خدمات قراردادی 2730
خدیجه صدیقی مسئول دبیرخانه کمیته انضباطی رسمی 2727
محمدرضا نیکونسب نامه رسان قراردادی 2708
شهربانو میرآبی دبیرخانه رسمی 2706
محمد علی احمدی متصدی چاپ و تکثیر رسمی 2726
رضا نجفی کارشناس IT شرکتی 2708