شرح وظایف کارمندان تربیت بدنی
عکس
نام و نام خانوادگی
سمت
نوع استخدام
شماره تماس
شرح وظایف
مریم خوئینی ها رئیس اداره تربیت بدنی رسمی 2714
ابوطالب رشوند نظافتچی قراردادی 2716
عقیل کیانی خدمات قراردادی 2716