شرح وظایف کارمندان تربیت بدنی
عکس
نام و نام خانوادگی
سمت
نوع استخدام
شماره تماس
شرح وظایف
مریم خوئینی ها رئیس اداره تربیت بدنی رسمی 2714
غلامرضا همت زاده کارشناس تربیت بدنی رسمی 2716
ابوطالب رشوند نظافتچی قراردادی 2716
عقیل کیانی خدمات قراردادی 2716