شرح وظایف کارکنان واحد
عکس
نام و نام خانوادگی
سمت
نوع استخدام
شماره تماس
شرح وظایف
سید ممتاز حسینی رئیس اداره قرآن و عترت رسمی 2720
-
33356022
محسن خلیلی کارشناس واحد قرآن قراردادی 2720
-
33356022
فاطمه رحمانپور کارشناس واحد قرآن قراردادی 2719
-
33366200
احمد صفایی خدمات قراردادی 2730