:.
اطلاعیه دانشجویان ساکن خوابگاه در صورتیکه متقاضی استفاده از خوابگاه براي نيمسال اول 97-96 می باشید ازروز چهار شنبه تاريخ 1/06/96 لغايت روز جمعه 31/06/96 ) با مراجعه به سايت معاونت دانشجويي،فرهنگي به آدرس (http://vccs.qums.ac.ir) در پورتال تسهيلات دانشجويي ثبت نام نمايند در ضمن عدم ثبت نام بمنزله انصراف از خوابگاه می باشد. در صورتیکه متقاضی استفاده از  خوابگاه براي نيمسال  اول  97-96 می باشید ازروز چهار شنبه تاريخ 1/06/96 لغايت روز جمعه 31/06/96  ) با مراجعه به سايت معاونت  دانشجويي،فرهنگي به آدرس (http://vccs.qums.ac.ir) در پورتال تسهيلات دانشجويي ثبت نام نمايند" در ضمن عدم ثبت نام بمنزله انصراف از خوابگاه  می باشد.
 
معاونت دانشجویی ، فرهنگی دانشگاه –   اداره امور خوابگاهها
بيشتر