:.
برگزاری جلسه هم اندیشی مشکلات پروتکل مداخلات چند بعدی در افت تحصیلی جلسه هم اندیشی در خصوص مشکلات و موانع اجرایی پروتکل مداخلات چند بعدی در درمان افت تحصیلی و تشریح آئین نامه های مربوطه ، به میزبانی مسئول محترم اساتید مشاور دانشکده بهداشت و با حضور علی امیری روانشناس اداره مشاوره دانشجویی دانشگاه روز هفدهم تیر 1396 در محل دانشکده پرستاری برگزار گردید. در این جلسه که به مدت 3 ساعت به طول انجامید، علاوه بر بحث و بررسی مشکلات و موانع پروتکل مداخلات چند بعدی در درمان افت تحصیلی ، در خصوص موضوعاتی همانند توانمندی اساتید مشاور، لزوم راه اندازی مجدد دفتر مشاوره در دانشکده و شیوه های تعامل هر چه بیشتر با اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویی دانشگاه تاکید و آئین نامه ها و فرایند پیگیری دانشجویان دارای افت تحصیلی و نیز دانشجویان آسیب پذیر توسط کارشناس اداره مشاوره برای جاضرین در جلسه تشریح گردید.
بيشتر