اخبار واحد مشاوره
مصاحبه
مصاحبه
ارزیابی روانشناختی داوطلبین رشته فوریت های پزشکی

طبق سنت هرساله؛ ارزیابی روانشناختی داوطلبین رشته فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی، با هدف سنجش میزان علاقه و انگیزه داوطلبین و نیز تناسب این رشته و شغل با ویژگی های روانی و شخصیتی آنان توسط کارشناسان اداره مشاوره دانشجویی دانشگاه و در تاریخ های 22 و 23 مهر ماه در مرکز آموزشی مهارت های بالینی دانشگاه انجام پذیرفت. در این فرایند، در مجموع 21 نفر از داوطلبین سال تحصیلی 1400-1399 مورد ارزیابی روانشاختی قرار گرفتند.ابزارهای مورد استفاده در این مصاحبه،  آزمون شخصیت کتل و مصاحبه شخصیتی_  شغلی و مصاحبه بالینی بوده و پس از استخراج نتایج بدست آمده از آزمون و مصاحبه و بر اساس آیتم های مدنظر، گزارش نهایی به اداره آموزش دانشکده پیراپزشکی ارائه گردید.