جلسه کمیته مفدا باحضور دبیر و اعضای کمیته در تارخ 19 مهر ماه برگزار گردید
در این جلسه معاون دانشجویی فرهنگی جناب آقای دکتر شیخی و مدیر فرهنگی جناب آقای سید صادقی ، خانم کریمیان مسئول برنامه عملیاتی ، آقای قدیمی مسئول کانون های دانشجویی ،خانم صبوحی مسئول روابط عمومی ودبیر کمیته و تنی چند از اعضا در تاریخ 19 مهر ماه در دفتر معاونت دانشجویی فرهنگی برگزار شد .
در این جلسه  آقای دکتر شیخی در مورد گستردگی و انعکاس بهتر اخبار با حضور کمیته مفدا در دانشگاه توضیح دادند.همچنین در مورد سرعت و صحت اطلاعات توضیح دادند و فرمودند که در غالب وظایف دانشجویی کارهای فوق برنامه به دور از جنجال سیاسی برگزار شود .ایشان همچنین مقرر کردند که برای فعال شدن گروه اقدام به برگزاری کلاسهای عکاسی و خبر نویسی گردد.
آقای سید صادقی در مورد جذب به موقع اطلاعات و انتشار به موقع آن صحبت کردند و اینکه برای همه لازم است که اهل رسانه باشند و همچنین فرمودند سطح کار در مفدا کاری جدی است و کمیته مفدا همانند همکار با ما هستند و به این کمیته ورای کانون دانشجویی باید نگاه شود
دبیر کمیته مفدا آقای گیوه کی نیز در مورد امکانات و فضای کاری گروه مفدا صحبت کردند
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر