ارزیابی و پایش دانشگاههای علوم پزشکی منطقه البرز مرکزی با حضور تیم ارزیاب دانشگاه به پایان رسید.
 در راستای اجرای برنامه عملیاتی دانشگاهها و در خصوص برنامه  اعتبار سنجی خوابگاههای دانشجویی مجردی ملکی، آقایان کورش حاتم سروری، مدیر دانشجویی دانشگاه و محمود قاسمی یکتا رییس اداره تغذیه، به عنوان تیم ارزیاب از سوی وزارت متبوع، در تاریخهای یازدهم و دوازدهم شهریور ماه جاری، ارزیابی و پایش دانشگاههای علوم پزشکی منطقه البرز مرکزی را بر اساس فرمهای ابلاغی انجام و به اتمام رساندند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر