اولین جلسه کمیته مبارزه با ارتشاء و سلامت اداری در معاونت دانشجویی برگزار شد
در هشتمین روز شهریور سال 96 اولین جلسه کمیته مبارزه با ارتشاءو سلامت اداری حوزه معاونت در راستای شناسایی گلوگاه های فساد اداری و بررسی تبادل نظر در خصوص صورت جلسه ارسالی از ستاد دانشگاه مبنی بر عدم گزارش تخلفات توسط مدیران واحدها برگزار گردید.در این جلسه که با حضور تمامی اعضای کمیته برگزار شد در خصوص امکان سنجی تعیین یک یا چند زنجیره تامین اعتبار بالا حوزه معاونت و همچنین اصلاح فرآیند خرید و کارپردازی بحث و تبادل نظر و اتخاذ تصمیم گردید . گفتنی است این جلسه با حضور سر زده دکتر سید مجتبی سید صادقی رئیس اداره بازرسی و محمد حسین شیرعلی مدیر توسعه دانشگاه و محمد علی علویری مدیر انفورماتیک برگزار گردید در پایان جلسه دکتر سید صادقی ضمن تقدیر و تشکر در فعالیت کمیته سلامت اداری نسبت به بهبود عملکرد این کمیته و برگزاری جلسات بیشتر تاکید نمود . 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر