اطلاعیه ها

اطلاعیه وام شهریه به دانشکده ها و بیمارستانها نیمسال اول 99

            به استناد نامه صندوق رفاه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مبني بر پرداخت وام شهريه به دانشجويان شهریه پرداز براساس میزان اعتبار اعلام شده ،خواهشمند است دستور فرماييد موارد به رویت دانشجويان متقاضي رسانده شود ،تا پس از مطالعه اطلاعیه پیوست نسبت به ثبت نام در پرتال تسهیلات دانشجویی به آدرس vccs.qums.ac.ir  اقدام نموده ، فرمهاي پيوست را از قسمت اطلاعیه چاپ و پس از تأیيد امور آموزشي دانشكده حداكثر تا تاريخ 99/8/20 به اداره رفاه معاونت دانشجويي ،فرهنگي تحويل نمايند. توضیح اینکه پرداخت وام به دانشجویانی که تاکنون نسبت به تکمیل پرونده و ارائه‌ی تعهد محضری به اداره رفـاه این معاونت اقـدام ننمـوده انـد امـکان پذیر نمـی باشد . و متقاضیان درصورت درخواست ،می بایست در مهلت مقرر جهت تکمیل پرونده مراجعه نمایند . همچنین ارسال موارد ذیل از طرف دانشكده ها به معاونت دانشجويي، فرهنگي جهت واریز مبالغ وام به حساب دانشكده با تاييد رييس محترم آموزشی دانشكده تا تاریخ 99/8/14 الزامي بوده و با توجه به محدودیت زمانی در صورت عدم اقدام به موقع موارد خواسته شده، امکان ارسال لیست اسامی متقاضیان به صندوق رفاه وزارت امکان پذیر نمی باشد.

نام بانك

شعبه

كد شعبه

شرح شماره حساب

شناسه پرداخت(شبا)
وام شهريه دانشجويان شهريه پرداز

متقاضيان مذكور از تاریخ 99/8/10 تا 99/8/15 جهت دریافت فرم و ثبت نام در پرتال تسهیلات  دانشجویی ،فرهنگی به آدرس vccs.qums.Ac.iR   اقدام نمايند .وام مذكور در صورت تقاضاي دانشجو براي نيمسال اول 99 میباشد .

 اعتبار اعلام شده از طرف صندوق رفاه وزارت بهداشت به متقاضیانی که مدارک را به موقع تکمیل نمایند پرداخت خواهدشد .

توجه :

- متقاضيان موظفند فرم درخواست وام و جدول ثبت مبالغ شهریه را پس از تأیيد امور آموزشي دانشكده به اداره رفاه معاونت دانشجویی تحويل نمايند.

معاونت دانشجویی ، فرهنگی دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال عدم پرداخت وام نخواهد داشت.  

اداره رفاه معاونت دانشجويي، فرهنگي دانشگاه 99/8/7


 دریافت فرم تعهد محضری

جدول ثبت مبالغ شهریه

برگ درخواست وام شهریه