گزارشات

گزارش اردوی جهادی تابستان 98

معاونت فرهنگی- دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی

کاروان جهادی در روستاهای منقطه آوج و طارم سفلی با فعالیت 75 نفر از دانشجویان برای خدمت رسانی و محرومیت زدایی روستانشینان گامی ارزنده برداشت.

این فعالیت از تاریخ 16/05/98 تا 25/05/98  به مدت 10 روز صورت پذیرفت، که طی آن دو گروه جهادی از دانشجویان دانشگاه اقدامات ارزشمندی انجام دادند.

گروه جهادی بسیج دانشجویی خواهران "شکوفه سیب" با فعالیت 40 نفر از تاریخ 16/05/98 تا 20/05/98 در منطقه آوج روستاهای استلج، پریسپانج، هرایین، ووروق، خسروآباد، سنگاوین و گروه جهادی خواهران فارغ التحصیلان "خادم المهدی" با فعالیت 35 نفر از تاریخ 21/05/98 تا 25/05/98  در منطقه طارم سفلی روستاهای حصار، عباس آباد، چمن، علی آباد و ماهین به ارائه خدمات پرداختند.

اقدامات دانشجویان جهادگر در حوزه های فرهنگی، پزشکی، دندانپزشکی، بهداشت دهان و دندان و علوم آزمایشگاهی برای خدمات رسانی مردم شریف منطقه آوج و طارم سفلی صورت پذیرفت.