گزارشات

اهم فعالیت های اجرای قانون انطباق درسال 1397

اهم فعالیت های اجرای قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با  موازین شرع مقدس درسال 1397

 • انتخاب بازرسین ویژه انطباق و ارسال ابلاغ آنان از طرف ریاست دانشگاه
 • ارسال دستورالعمل اجرایی قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با  موازین شرع مقدس،به کلیه واحدهای تابعه در سطح استان
 • تشکیل کمیسیون های تخصصی با موضوعات ویژه و مرتبط با مشکلات به همراه ابلاغ آنان( معاونت درمان، آموزش، توسعه،فرهنگی و اخلاق حرفه ای
 • ارسال جدول زمانبندی بازدید از مراکز آموزشی و درمانی تیم بازرسی کمیته تخصصی انطباق دانشگاه به واحد های مرتبط
 • رعایت قانون انطباق در واحدهای تابعه
 • بازدید تیم بازرسان ویژه کمیته انطباق از مراکز درمانی و آموزشی کوثر و بیمارستان553 ارتش
 • برگزاری اولین جلسه گروه اخلاق پزشکی  دانشگاه در دانشکده ابن سینا در تاریخ 4/2/97
 • بازدید تیم بازرسان ویژه کمیته انطباق از مراکز درمانی و آموزشی بیمارستان پاستور و مرکز جراحی پارس
 • ارسال صورتجلسه مورخ 27/3/ 97تشکیل کمیسیون درمان به همراه آئین نامه انطباق به کلیه مراکز خصوصی و دولتی از سوی معاون محترم درمان
 • برگزاری جلسه کمیته دانشگاهی قانون انطباق امور فنی و اداری با شرع با حضور ریاست محترم دانشگاه وکلیه اعضا در تاریخ 3/4/97
 • برگزاری  جلسه هماهنگی اجرای برنامه عملیاتی  با عنوان (( استقرار کامل و نهادینه سازی قوانین و مقررات ابلاغی ستاد و سازمان های  بالادستی در حوزه فرهنگی ))به تاریخ 11/4/97
 • از بیمارستان های امیرالمومنین و رحیمیان در تاریخ 10/6/97 بازدید به عمل آمد
 • از مطب کلیه متخصصین زنان استان در نیمه اول سال جاری بازدید به عمل آمد
 • برگزاری جلسه آموزشی ،توجیهی اجرای طرح قانون انطباق با حضور معاونت محترم دانشجویی ، فرهنگی و تیم بازرسان ویژه دانشگاه
 • اجرای کامل طرح قانون انطباق در بیمارستان رحیمیان(ارائه خدمات توسط پرسنل همگن)
 • مستندات بازرسی دوره ای از بیمارستان ها در شش ماهه اول (اسکن سنجه های
 • تشکیل کارگروه کمیسیون های آموزش-درمان توسعه مدیریت و منابع فرهنگی و اخلاق حرفه ای در شش ماهه دوم
 • بازدید از بیمارستان های ولیعصر و شهدای آبیک در تاریخ21/7/97
 • برگزاری جلسه کمیته دانشگاهی قانون انطباق امور فنی و اداری با شرع با حضور ریاست محترم دانشگاه وکلیه اعضا در تاریخ 13/8/97
 • برگزاری  جلسه ستاد مرکزی صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي دانشگاه که در تاریخ 9/8/1397 از ساعت 30/10 الی 12 در دفتر رییس محترم دانشگاه
 • گزارش تدا بیر اخذ شده توسط رییس محترم بیمارستان کوثرجهت حضور کارورزان پزشکی آقا در اتاق زایمان در راستای اجرای قانون انطباق و گزارش بازدید های به عمل امده از داروخانه های سطح استان
 • حضور در دومین جلسه ستاد صیانت استان به ریاست جناب آقای زاهدی استاندار محترم و رییس صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان جهت ارائه گزارش قانون انطباق سال  97 و تقدیر و تشکر از دبیر طرح انطباق دانشگاه   توسط جناب آقای زاهدی استاندار
 • بازدید تیم بازرسان ویژه کمیته قانون انطباق از مرکز درمانی و آموزشی ولایت و بیمارستان تامین اجتماعی
 • بازدید از وضعیت عفاف و حجاب در بیمارستان ها در طول سال(بیمارستان های رجایی-بوعلی-ولایت-قدس و......)
 • بازدیدتیم بازرسان ویژه کمیته قانون انطباق از مرکز درمانی و آموزشی بوعلی و بیمارستان دهخدا
 • اجرای کامل طرح انطباق در بیمارستان تامین اجتماعی رازی از لحاظ رعایت نیروی همگن و فضا های مناسب در بیمارستان

با تشکر

مسئول دبیرخانه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی دانشگاه (منیژه وحدانی)