گزارشات

گزارش اردوی سیاهکل

کانون میراث فرهنگی و ایرانشناسی با همکاری مدیریت تعالی فرهنگی در تاریخ 22 و 23 آذر ماه 1397 اقدام به برگزاری اردویی تفریحی برای تعدادی از دانشجویان عضو کانون نمود.

این اردو در شهر سیاهکل به مدت دو روز برگزار شد که دانشجویان به بازدید از ساحل چمخاله، آبشار لونک، جاده دیلمان، تپه شاه شهیدان و جنگل پرداختند.