اخبار

جلسه شورای صنفی دانشجویان در تاریخ 97/7/17 در دفتر معاونت برگزار شد
          جلسه شورای صنفی دانشجویان در تاریخ 97/7/17 ساعت 12/30 در دفتر معاونت با حضور آقای دکتر شیخی معاون دانشجویی ، مدیر دانشجویی آقای کوروش حاتم سروری ،مسئول اداره تربیت بدنی آقای صباغ ، سرپرست اداره مشاوره خانم حسین زاده و مسئول اداره رفاه خانم میرحسینی به همراه دبیر و هشت عضو شورای صنفی برگزار گردید در این جلسه به بررسی درخواستهاو مشکلات دانشجویان در زمینه های مختلف از جمله امکانات ورزشی ، کیفیت غذا ، سرعت اینترنت مشکلات سرویس بیمارستان ها پرداخته شد.