اخبار

تیم ارزیابی کننده دانشگاه شهید بهشتی 18 مهر در راستای برنامه اعتبار سنجی خوابگاه ها در دانشگاه حضور یافتند
          در راستای اجرای برنامه عملیاتی دانشگاهها در خصوص برنامه  اعتبار سنجی خوابگاههای دانشجویی مجردی ملکی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ،همکاران دانشگاه شهید بهشتی آقایان ابوالفضل حسینی رییس اداره خوابگاهها،محمد سوری مسئول خوابگاه برادران،و مسعود عباسی کارشناس دفتر فنی  به عنوان تیم ارزیابی کننده از سوی وزارت متبوع از خوابگاههای دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین  در تاریخ نوزدهم مهر بازدید نمودند .که ابتدا جلسه ای در دفتر معاونت فرهنگی ودانشجویی با حضور جناب آقای دکتر شیخی معاون دانشجویی و مدیر دانشجویی وسایر همکاران حوزه دانشجویی برگزار شد. و طی خیر مقدم توسط آقای دکتر شیخی و توضیح مختصر از تاریخچه دانشگاه و شرایط خوابگاهها بازدید از خوابگاه بوستان انقلاب شروع شد.و تیم ارزیابی کننده به همراهی همکاران حوزه دانشجویی از تمامی خوابگاهها بازدید و چک لیست های لازم را تکمیل نمودند.