اخبار

ساخت پارکینگ دوچرخه برای کارکنان و ارباب رجوع
در دانشگاه علوم پزشکی قزوین
ساخت پارکینگ دوچرخه برای کارکنان و ارباب رجوع
مبنی بر اجرای مصوبه چهارمین جلسه هئیت رییسه  دانشگاه در خصوص ساخت و استقرار پارکینگ دوچرخه ایاب و ذهاب ارباب رجوع و کارکنان با ظرفیت 10 دستگاه در مقابل مصلی نور معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه اجرا شد .