اخبار اسلایدی
نشست شورای برنامه ریزی خدمات یاورانه دانشگاه های علوم پزشکی مناطق البرز مرکزی و شمال شرق برگزار شد

 در این نشست که با حضور دکتر افسانه صادقی رئیس اداره مشاوره و سلامت روان وزارت بهداشت در سالن اجتماعات معاونت دانشجویی، فرهنگی وزارت برگزار گردید، گزارشی از آمار فعالیت های ادارات تحت پوشش ارائه گردید وسپس چالش ها و مشکلات دفاتر مشاوره مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

    حسین زاده رئیس اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی قزوین ورئیس شورای برنامه ریزی خدمات یاورانه منطقه البرز مرکزی،ضمن اعلام این خبر افزود: در منطقه شش( البرز مرکزی) دانشگاه های علوم پزشکی قزوین، زنجان، البرز، قم، اراک، ساوه و خمین حضور دارند. هدف از تشکیل نشست شورای برنامه ریزی خدمات یاورانه ، شناسایی مشکلات و مسائل (روانی، عاطفی،تحصیلی، اجتماعی و ....) مشترک دانشجویان منطقه ، بررسی موانع و توسعه کمی و کیفی ارائه خدمات روانشناختی و مشاوره ای، افزایش سطح مشارکت و تبادل توان علمی و عملی ادارات مشاوره اعلام کرد