اخبار

گزارش کلاس خانواده آماده در برابر مخاطرات

کانون هلال احمر با همکاری مدیریت تعالی فرهنگی دانشگاه اقدام به برگزاری دوره آموزشی خادم نمود.

این دوره با هدف آماده سازی خانواده ها در برابر مخاطراتی چون سیل، زلزله، آتش سوزی و...در دو جلسه مورخ 8 و 9 اسفند ماه 1397 در دانشکده بهداشت و پیراپزشکی برگزار شد.