اطلاعیه ها

اطلاعیه ثبت نام بیمه دانشجویان روزانه مقاطع تخصص و phd

تعهد محضری

نامه صندوق رفاه

متقاضیان مذکور از تاریخ 14/4/99 تا 30/4/99 در پرتال تسهیلات دانشجویی به آدرس
vccs.qums.ac.ir  ثبت نام نمایند . پنجاه درصد حق بیمه توسط وزارت بهداشت و پنجاه درصد بقیه سرانه حق بیمه توسط صندوق رفاه دانشجویان به صورت وام دانشجویی لحاظ می‌شود و مطابق آیین نامه بازپرداخت از دانش آموخته اخذ می‌شود .

توجه : برای ثبت نام تنظیم سند تعهد محضری در یکی از دفاتر اسناد رسمی طبق نمونه پیوست و تصویر حکم کارگزینی ، پروانه کسب و یا حکم بازنشستگی ضامن و تحویل آن به اداره رفاه دانشجویی الزامی می‌باشد .

                                                                     اداره رفاه دانشجویی 9/4/99