به خودت لگد نزن
برنامه ای برای پایان دادن همیشگی به رفتارهای خود تخریبی

این کتاب تا حدود زیادی براساس رویکرد علمی، شناختی رفتاری نوشته شده است. رویکرد شناختی رفتاری به ما کمک می کند تا باورها، رفتارها و احساسات خود را در زندگی بشناسیم و از این طریق بتوانیم تا حدی به افکار، احساسات و رفتار خودمان آگاه شویم. اینکتاب به زبانی ساده ولی کاربردی برای آگاه شدن و تغییر وضعیت ناخوشایند افرادی طراحی شده که از وضعیت خود راضی نیستند و تصمیم گرفته اند که تغییر کنند.


 
بيشتر