راهنمایی برای مقابله با استرس
وقتی صحبت از استرس و فشار روانی به میان می آید در واقع منظور نحوه ی واکنش فرد به موقعیت های دشوار و چالش برانگیز می باشد. وقتی با موقعیت های استرس زا یا ناشناخته روبرو می شویم مغز به بدن فرمان آماده باش می دهد و بدن با مبارزه یا گریز از منبع ایجاد کننده استرس به فرمان مغز پاسخ می دهد. در این کتاب با مفهوم استرس، انواع و نشانه های مختلف آن و همچنین روش های سالم برای مقابله با استرس آشنا خواهید شد. البته مطالعه به تنهایی نمی تواند برای کنترل استرس جوابگو باشد و مهار آن مستلزم داشتن شناخت و انجام تمرینات ارایه شده می باشد
بيشتر