پیام هفتگی مشاور 10

من هیچگاه تنها نمی مانم ، زیرا خدا همیشه با من است « حضور او »

در من قوت قلب میبخشد و با من همراه می­شود

و به گفتگو می­پردازد . من یار وفادار و همیشگی خود را پیدا کرده­ام .

 من هرگز حسرت یاران بیرونی خود را نمی­خورم
چون : خدا تنهایم نمی­گذارد .

بيشتر