پیام هفتگی مشاور 5برای بلند شدن باید خم شد .

اگر گاهی مشکلات تو را خم نمود . بدان آغاز ایستادن است .

بيشتر