پیام هفتگی مشاور 4

پیام هفتگی مشاور

 

به امروز خوب نگاه کن .

دیروز رویائی بیش نیست . و فردا تنها خیال است و...

امروز اگر خوب زندگی کنی .

از هر دیروز خاطره­ای از خوشبختی و از هر فردا چشم اندازی از امید خواهی ساخت .

بيشتر