پیام هفتگی مشاور 3

پیام هفتگی مشاور

 

 

اگر صخره در مسیر رود نمی­بود .

رود هیچ آوازی سر نمی داد ...

بيشتر