پیام هفتگی مشاور 2

پیام هفتگی مشاور

 

 

برای انسانهای بزرگ بن بستی وجود ندارد

زیرا بر این باورند

                                                     که  یا راهی خواهم یافت  یا راهی خواخم ساخت .
بيشتر