پیام هفتگی مشاور 1


آدمی ساخته افکار خویش است ،

فردا همان خواهد شد

که امروز می­اندیشیده است .

بيشتر