پیام هفتگی مشاور 1


آدمی ساخته افکار خویش است ،

فردا همان خواهد شد

که امروز می­اندیشیده است .

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر