اطلاعیه

توجه اطلاعیه مرحله دوم ثبت نام وتمدید بیمه خدمات درمانی دانشجویان

توجه اطلاعیه مرحله دوم

ثبت نام وتمدید بیمه خدمات درمانی دانشجویان

به اطلاع دانشجویانی که دفترچه بیمه خدمات درمانی آنان از بهمن یا اسفند ماه صادر گردیده رسانده می شود جهت تمدید در پرتال تسهیلات دانشجویی ،فرهنگی به آدرس

 

 

qums.Ac.ir vccs. مراجعه و تا تاریخ 16/1/93 جهت تمدیدثبت نام نمایند عدم ثبت نام تا تاریخ مقرر به منزله انصراف از بیمه می باشد و معاونت دانشجویی ، فرهنگی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدور یا تمدید مجدد دفترچه خدمات درمانی دانشجویان را نخواهد داشت

توضیح : پس از ثبت نام در پرتال با دردست داشتن دفترچه جهت مهر و امضا به اداره رفاه معاونت دانشجویی ، فرهنگی مراجعه نمایید. ضمنا آندسته از دانشجویانی که به هردلیل تاکنون متقاضی بیمه خدمات درمانی نگردیده اند نیز تا تاریخ مقرر به آدرس اینترنتی ذکرشده مراجعه و ثبت نام نمایند و سپس بادر دست داشتن کپی شناسنامه صفحه اول و دوم و کارت ملی و دوقطعه عکس به اداره رفاه معاونت دانشجویی ،فرهنگی دانشگاه مراجعه نمایند.(دارابودن تعهدنامه محضری برای آندسته از دانشجویان که تاکنون اقدام ننموده اند الزامیست)

اداره رفاه معاونت دانشجویی،فرهنگی دانشگاه 7/12/92

 

بيشتر