اطلاعیه

اطلاعیه ثبت نام مرحله دوم وام تحصیلی و مسکنن نیمسال دوم 93-92

دانشجویان روزانه ((مشمول شاغلین و دانشجویان شهریه پرداز نمی باشد))

 به اطلاع دانشجویان متقاضی که بهردلیل در مرحله اول موفق به ثبت نام وام تحصیلی و مسکن نگردیده اند رسانده می شود تا تاریخ 28/2/93 ( بیست و هشتم اردیبهشت ماه نودوسه) با مراجعه به سایت qums.Ac.ir vccs. در پرتال تسهیلات دانشجویی ثبت نام نمایند

قابل ذکر آنکه بعداز پایان مهلت مقرر امکان ثبت نام نخواهدبود.

قابل توجه دانشجویان ورودی نیمسال اول 92

دانشجویان مذکور می بایست بادردست داشتن اصل و تصویرشناسنامه و کارت ملی وکارت دانشجویی به بانک تجارت مرکزی میدان آزادی قزوین کدبانک 21000 مراجعه و شماره حساب دریافت نموده و به اداره رفاه معاونت دانشجویی اعلام نمایند ضمن اینکه تکمیل پرونده دراداره رفاه معاونت دانشجویی در مهلت مقررالزامی است .

توضیح :

1-  پرداخت کلیه وامها منوط به منابع مالی صندوق رفاه وزارت بهداشت می باشد و معاونت دانشجویی ، فرهنگی هیچگونه مسئولیتی در قبال زمان و یاعدم پرداخت وام نخواهد داشت .

کمک هزینه دانشجویان در صورت موافقت و تامین اعتبارصندوق رفاه دانشجویان مستقیما به حساب دانشجویان واریز می گردد .

2-  به دانشجویان ورودی نیمسال دوم 92 (ورودی بهمن 92 )تعلق نمی گیرد.

توجه : درصورتی که در این مرحله تعدادمتقاضیان بیش از اعتباراعلام شده از طرف صندوق رفاه باشد ما بین متقاضیان الویت بندی خواهدشد.  (زمان پرداخت وام مذکور دراواخرترم جاری خواهدبود )

      اداره رفاه معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه           6/11/92

بيشتر