اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان غیرایرانی

به اطلاع دانشجویان غیرایرانی رسانده می شود چنانچه تا 15/1/93 قصدخروج از ایران را دارند جهت تحویل مدارک و تکمیل فرم خروج و مراجعت حداکثر تا تاریخ 13/12/92 به اداره رفاه معاونت دانشجویی ، فرهنگی مراجعه نمایند لذا برای افرادی که پس از تاریخ مذکور مراجعه نمایند اداره گذرنامه هیچگونه اقدامی نخواهد کرد و مسئولیت  آن بعهده دانشجو خواهدبود.

بيشتر