اخبار

نشست توجیهی، برای جشنواره فرهنگی دانشجویان
نشست توجیهی، برای جشنواره فرهنگی دانشجویان
با حضور مدیر فرهنگی دانشگاه و معاونان فرهنگی دانشکده ها، نشست توجیهی فرآیند ششمین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار شد.
در این برنامه که روز 20 فروردین 1393 در دفتر مدیریت فرهنگی برگزار شد، مصطفی رضایی، دبیر جشنواره، ابتدا چکیده ای از برنامه های جشنواره سال های قبل را بیان کرد و سپس در مورد شیونامه جشنواره، شعار سال جاری آن، موضو ع های ویژه، شرایط و ضوابط زمانبندی و اهداف جشنواره سخن گفت. در پایان، سیّد مهدی سیّد صادقی، مدیر فرهنگی دانشگاه، درباره اطلاع رسانی و جذب دانشجویان، به راهکارهایی اشاره داشت.                     
بيشتر