کانون ها و تشکل های دانشجویی
فايلها
اطلاعات تشکل ها و کانون ها 96-95.pdf 194.842 KB
فايلها
اساسنامه كانون سلامت رفتار.pdf 346.212 KB
اساسنامه منتظران جوان.pdf 473.401 KB
اساسنامه کانون هلال احمر.pdf 317.124 KB
اساسنامه بسيج دانشجويي.pdf 335.681 KB
اساسنامه کانون اخلاق حرفه اي.pdf 449.373 KB
اساسنامه کانون ادب و هنر .pdf 334.77 KB
اساسنامه کانون الست.pdf 329.063 KB
اساسنامه کانون فرات.pdf 471.083 KB
اساسنامه کانون کتاب و پژوهش .pdf 275.688 KB
اساسنامه کانون دختران آفتاب.pdf 395.675 KB