اهداف و استراژی ها
مهمترین موضوعات مطرح شده در جلسات هماهنگی کانونها و تشکلها
1-       لزوم کار شبکه ای و جبهه ای و هدفمند و نحوه آن
2-       بررسی و تعیین مهمترین اهداف و استراژ‍ی های سال 92
3-       اهمیت کار تبلیغی در میان شیعه
4-       لزوم تعیین اهداف و استراتژی های دانشگاه بر اساس ضرورتها و امکانات
5-       نحوه سیاست گذاری کلان و چیدن اهداف و ارزیابی فرصت ها و تهدیدها
6-       مشخصات جامعه ولایی و شبکه ای
7-       بیرون رفتن عده ای از دانشجویان از فضای رخوت و بی انگیزگی
8-       لزوم احساس مسئولیت فرهنگی
9-       داشتن تفکر جمعی نگر