امکانات ورزشی

برنامه هفتگی نیمسال اول 1400-1399واحدتربیت بدنی

ایام هفته

10-8

12-10

13-11

14-12

15-13

16-14

18-16

شنبه

دندانپزشکی1

رشوند(ترم یک)

اتاق عمل 1

رشوند(ترم یک)

پزشکی2

خوینی

1 شنبه

ب.عمومی1

کیماسی(ترم یک)

مدیریت1

کیماسی(ترم یک)

پرستاری ومامایی

کیماسی)ترم یک)

2شنبه

ب.عمومی2

محمدیان

ع.آزمایشگاهی1

محمدیان

هوشبری2

اتاق عمل2

محمدیان

پرستاری2

خوینی

3شنبه

ع.آزمایشگاهی1

(ترم یک)

جهان

پرستاری2

جهان

فوریت1

جهان

4 شنبه

دندانپزشکی1(ترم یک)

حسنی

پرستاری1

حسنی

پزشکی2

نوری

ع.آزمایشگاهی وفوریت2

نوری

                                                                           

برنامه هفتگی نیمسال دوم 99-98واحدتربیت بدنی

ایام هفته

10-8

12-10

13-11

14-12

15-13

16-14

18-16

شنبه

دندانپزشکی2

رشوند

پرستاری1

رشوند

پزشکی1

خوینی

1 شنبه

پرستاری2

محمدیان

مامایی2

محمدیان

     

2شنبه

هوشبری1

کیماسی

ب.حرفه ای 1

کیماسی

اتاق عمل 2

خوینی

3شنبه

پیراپزشکی1

نوری

دندانپزشکی2

حسنی ها

فوریت تخصصی

آمادگی جسمانی

حسنی ها

پرستاری2

حسنی ها

4 شنبه

پرستاری1

امینی

        

پزشکی1

حسنی ها